Privacyverklaring Technics and Applications

Algemeen

Technics and Applications (T&A) hecht veel waarde aan uw persoonlijke gegevens. We doen er alles aan deze veilig te bewaren zodat uw privacy gerespecteerd wordt. T&A is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen, en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. T&A houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • we persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens slaan we op?

T&A verwerkt uw gegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
We slaan alleen gegevens op die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering.

Bent u klant:

 • Persoonlijke gegevens: (bedrijfs)naam, adres, BTW nummer, telefoonnummer, e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Informatie en historisch overzicht van onze samenwerking
 • Historieken van bestellingen, reparaties, retour goederen, klachten, offertes, geschreven communicatie, en andere
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Taal waarin u wenst aangesproken te worden

Bent u leverancier:

 • Persoonlijke gegevens: (bedrijfs)naam, adres, BTW nummer, telefoonnummer, e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Taal waarin u wenst aangesproken te worden

Bent u een ander type partner:

Bent u een bank, een overheidsinstelling, of een ander type partner waarvan wij gegevens opslaan: contacteer ons voor meer info i.v.m. de opgeslagen gegevens.

Waarom verzamelen wij gegevens?

Uw gegevens worden door T&A verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het verhandelen van goederen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • T&A verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Enkel onze interne medewerkers. Bepaalde gegevens kunnen worden verstrekt aan derden voor zover dit in lijn ligt met de reden waarvoor ze werden verstrekt, of wanneer dit wettelijk verplicht is.
Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden voor marketingdoeleinden, of voor welke andere reden dan ook. T&A neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (fysiek en digitaal) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Alle data wordt opgeslagen binnen België.

Cookies

T&A gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U blijft eigenaar van uw gegevens, u heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de gegeven welke wij van u ontvangen hebben. Sommige gegevens zijn we wettelijk verplicht te bewaren en kunnen we niet zomaar verwijderen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Contacteer ons per mail of schriftelijk bij vragen of klachten.

Wie verwerkt uw gegevens?

Als T&A zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Technics and Applications bvba
Klaus-Michael Kuehnelaan 9
B-2440 Geel
BTW BE 0456.610.573

Tel. +32 14 23 74 95
Mail info@aquatop.be